Rotary Sofia | Политика на поверителност
3
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-3,everest-forms-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-theme-ver-16.7,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive
 

Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 

I. Въведение

 

Ротари клуб София зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

 

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши партньори или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: https:// rotarysofia.org  („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от Ротари клуб София, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

 

Настоящата Политика за поверителност, включваща и политика за използване на “Бисквитките”, определят правилата, които Ротари клуб София ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.

 

Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на имейл адрес: contact@rotarysofia.org

 

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни, Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля да не ги предоставяте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и/или използването на Сайта и/или достъп до него. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата, която сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи, Вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Ротари клуб София разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения, съгласно действащото законодателство.

 

 

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

 

Ротари клуб София е сдружение, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130625507, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за поверителност. Ротари клуб София е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Можете да се свържете с нас на следните координати:

Адрес на управление: гр. София 1000, Тракия No 46

имейл: contact@rotarysofia.org

 

 

III. Категории лични данни, обработвани от Ротари клуб София

 

1. Ротари клуб София може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:

 

 • Лична идентификация относно отговор на ваше запитване, направено чрез сайта ни (информация за контакт, например име, адрес, имейл и телефонен номер, месторабота);
 • Лична идентификация относно участия е в презентации и събития, организирани от Ротари клуб София (име, телефон, имейл, месторабота, длъжност);
 • Лична идентификация относно сключване на договор и извършване на дейността ни (вкл. име, ЕГН, номер на документ за самоличност, местожителство, гражданство, език за комуникация и други);
 • Други данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонен и факс номера и други);
 • Финансова информация (банкова сметка и други);
 • Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент юридическо лице;
 • Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.);
 • Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;
 • Данните, получени при изпълнението на задълженията, произтичащи от нормативните актове (т.е. данни, произтичащи от запитвания, регулации, разследващи органи, нотариус, данъчни служби, съд, съдия изпълнител).
 • Данните, получени при сключване договор и/или изпълнение на договорните задължения (вкл. име, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща и други).

 

2. Ротари клуб София може да обработва данни, изготвени и генерирани от системите за анализ на посещенията на Сайта ни:

 

 • данни за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес (анонимизиран), време на сесията;

 

3. С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от клиентски договори, Ротари клуб София има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри (вкл. публична база данни и данни, оповестени в интернет) както и информация получена от трети страни по повод изпълнение на законни разпоредби, относно клиенти.

 

4. Ротари клуб София има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

 

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им.

 

 

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни

 

1. Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори с нас или във връзка с подготовка за сключване на договори с нас.

Ротари клуб София обработва данните Ви за следните цели:

 

 • Идентифициране на лице при отправяне на запитване чрез Контактната форма на сайта ни, или чрез електронна поща.
 • Организация и участие в презентации и събития;
 • Идентифициране на клиент при сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор.
 • Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на пред-договорна информация и проект на договор;
 • Изпълнение на задължения произтичащи от договори, сключени с Вас или представлявано от Вас дружество, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори от страна на нашите клиенти;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/рекламации;
 • Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп, за електронно обслужване на електронни фактури;
 • Техническа поддръжка и отстраняване на повреди и всякакви технически проблеми – на място и чрез дистанционен достъп до оборудването ви;
 • Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми;
 • Гаранционно и сервизно обслужване;

 

2. В изпълнение на свои законови задължения, Ротари клуб София обработва данните Ви за следните цели:

 

 • Издаване на фактури;
 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство.

 

3. Ротари клуб София обработва съответните данни, предоставени с изрично писмено съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

 

 • За директен маркетинг;

 

V. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни

 

 • Транспортни/куриерски фирми, пощенски оператори с оглед изпълнение на договорните ни задължения, изпращане на поръчки, кореспонденции и комуникации, във връзка с договора между нас;
 • Лица, които по възлагане на Ротари клуб София, поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лица, на които Ротари клуб София е предоставила изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас;
 • Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, одитори и др.;
 • Органи, институции и лица, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство.

 

 

VI. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

 

1. Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Ротари клуб София и Вас или представлявано от Вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Ротари клуб София може да съхранява някои от личните Ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност, определена от закона, с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори с нас, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение;

 

2. Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по – дълъг срок.

 

3. Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

 

 

VII. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни

 

1.Общи права

Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на Ротари клуб София, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: contact@rotarysofia.org

 

Имате право да поискате от Ротари клуб София:

 

 • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;
 • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);
 • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;
 • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина.

 

Имате право също:

 

 • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Ротари клуб София, при обработване основаващо се на дадено съгласие;
 • да възразите срещу обработването на личните си данни;
 • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

 

2. Имате право на жалба до надзорния орган

 

 • Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
 • В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от Ротари клуб София, можете да го направите на посочените данни за контакт на Администратора

 

3. Автоматизирано вземане на решения

 

Администраторът не използва личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения. В случай, че възнамеряваме да използваме личните Ви данни за автоматизирано вземане на решения, имате право да бъдете информирани и затова, както и да получите информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до Вас.

 

4. Възражение срещу използване за директен маркетинг

 

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на имейл адрес: contact@rotarysofia.org

 

5. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Ротари клуб София и какви са последиците от това?

 

За да отговорим на запитването в сайта ни, или за да сключим договор с Вас и/или за да Ви предоставим заявените продукти и/или услуги и/или в съответствие с законовите и в последствие договорните ни задължения, Ротари клуб София се нуждае от определени данни, които да ни позволят да се свържем с вас, или пък идентифицират страната по договора, нейния пълномощник, данни за контакт, данни за плащане на задълженията.

 

Непредоставянето на такива данни препятства възможността да отговорим на запитването ви, или да сключим договор с Вас.

 

6. Лични данни за деца

 

Интернет сайтът на Ротари клуб София не са предназначен за лица под 18 години.

Не събираме съзнателно лична информация от лица на възраст под 18 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на лице на възраст под 18 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

 

VIII. Как защитаваме данните Ви

 

Ротари клуб София прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

 

Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

 

 • Ротари клуб София е установила изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
 • Достъпът на служителите на Ротари клуб София до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Ротари клуб София  е ограничен, в зависимост от задълженията им;
 • Ротари клуб София е установила задължения за поверителност за своите служители;
 • Достъпът до офис оборудването на Ротари клуб София и компютрите на всеки служител е ограничено;
 • Ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти;
 • С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

 

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

 

 

IX. Връзка към други сайтове

 

Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Освен https:// rotarysofia.org, ние не оперираме другите свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. Ротари клуб София не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом Ротари клуб София получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, Ротари клуб София ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

 

Изменения на Политиката за поверителност

 

Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.